รายชื่อและที่ตั้งหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
กำลังแสดงข้อมูลหน้าที่ 1/7
<<    1   2   3   4   5   6   7     >>

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อ-สกุล
หัวหน้าหน่วยงาน

ที่อยู่

เบอร์โทร

e - mail Address
สำนักงาน

Website สำนักงาน
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 02 659 6004
รองอธิบดี นายณรงค์ คงคำ 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2 659 6012
รองอธิบดี นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 0 2659 6008
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ นางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2659 6319-6325
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2659 6314 -2522
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม นายยงยุทธ เพี้ยนศรี 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2659 6316-02659 6325
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์ 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม. 0 2659 6243
หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2659 6309
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก นางฉวีวรรณ โตสมภาพ 41 ม.2 ถ.สูง ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 0 3242 5416 , 08 1736 6318 bankumsakae@dsdw.go.
th
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี นายสุภวัฒน์ หนูพริก 7 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02 577 1312 , 09 2598 3888 thanyaburimen@thaima
il.com, tanyaburimen
@dsdw.go.th

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี นางสุลาวัณย์ ทัศนานุตริยะ 7 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02 577 1148 , 08 1903 7837
http://www.thfd.org

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง นางสาวกฤติมา โรจนทัพพะ 204 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 0 3635 7320 , 08 9900 3492
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นางมาลา เที่ยงจรรยา 1362 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 4492 2666 , 08 5485 2451 mettainstitute@yayoo
.com,mettainstitute@
dsdw.go.th

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช นางสาวสมลักษณ์ ขนอม เลขที่ 42 ม.7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 075 376 226 , 08 9866 4614 sichonhome@dsdw.go.t
h
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง นางปิยวรรณ ฟักเงิน 771 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0 5531 1217 , 08 1973 6724 wangtong@dsdw.go.th

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านนิคมปรือใหญ่ นายปรเมษฐ์ แจ้งไพศาล 69 ม.7 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0 4563 0661 , 08 1877 0356
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ นายนพกรณ์ เวทการ 202 ม.16 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0 3255 4388 , 08 1858 3168 pchome943@hotmail.co
m,pchome@dsdw.go.th

http://www.prachuapc
hok.com
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช เลขที่ 78/12 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0 2583 0044 , 08 1922 9866 raiteepueng_non@yaho
o.com,raiteepueng_no
n@dsdw.go.th

http://www.thai.net/
raiteepueng_non

กำลังแสดงข้อมูลหน้าที่ 1/7
<<    1   2   3   4   5   6   7     >>